Dzielnica Ursynów Serwis sportowo-rekreacyjny Ursynowa dla każdego

Regulamin konkursu na FB - 12. Bieg Ursynowa

Poniżej znajduje się regulamin konkursu dotyczącego udziału w 12. Biegu Ursynowa. 
Przed wzięciem udziału w konkursie konieczne jest zapoznanie się z tym regulamine

 

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE -  https://www.facebook.com/sport.ursynow/ 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą przy al. KEN 61, 02-777 Warszawa.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/sport.ursynow/ w dniach 13 czerwca – 14 czerwca (do godziny 11:59)

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. b) w wyznaczonym czasie musi umieścić wpis odnoszący się do wyznaczonego zadania. Wpis ten nie może zawierać słów powszechnie uważanych za obraźliwe, nawoływania do dyskryminacji jakiekolwiek osoby bądź grupy osób, gróźb ani innych treści nie związanych z zadaniem konkursowym.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs został podzielony na dwie samodzielne części („Część”):

  • Cześć a) decyduje czas zamieszczenia wpisu., Nagrodę otrzyma pierwszych 5 osób, które dokona wpisu spełniającego kryteria opisane w poście.
  • Część b) decyduje liczba pozytywnych reakcji na wpis uczestnika – w momencie zakończenia konkursu, wyświetlająca się na profilu https://www.facebook.com/sport.ursynow/. Za pozytywną reakcję uznaje się umieszczenie pod wpisem następujących reakcji: „Lubię to” (polubienie), „Super” oraz „Wow”

2. Każda Część będzie szczegółowo określona na na profilu Facebook https://www.facebook.com/sport.ursynow/ („Profil”).

3. Przez czas trwania Części Uczestnik może umieścić dowolną liczbę wpisów. W „części b” konkursu ostatecznie brany pod uwagę będzie wpis („Wpis”) Uczestnika z największą liczną pozytywnych reakcji

4. Uczestnik, który otrzyma Nagrodę (patrz § 4), czyli Zwycięzca („Zwycięzca”), zostanie wyłoniony spośród Uczestników poprzez porównanie czasu zamieszczenia wpisu („część a”) oraz porównanie liczby pozytywnych reakcji dotyczących jego Wpisu z liczbą pozytywnych reakcji dotyczących Wpisów innych Uczestników. W przypadku „części b”. Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego Wpis uzyska najwięcej pozytywnych reakcji.

5. W przypadku otrzymania nagrody w „części a” uczestnik konkursu jest automatycznie wykluczony z „części b” konkursu.

6. W „części b” ,w razie gdyby wpisy dwóch lub więcej Uczestników miały tę samą liczbę polubień, pod uwagę będzie brany ten z datą bliższą ogłoszenia zadania.

7. Zwycięzca danej Części będzie informowany o zwycięstwie w ciągu godziny zegarowej od jej zakończenia.

8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia Nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć poprzez portal Facebook lub pisząc na adres poczty elektronicznej sport@ursynow.pl w przeciągu 12 godzin od otrzymania powiadomienia. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z największą liczbą polubień Wpisu.

9. Zwycięzca zostanie powiadomiony o sposobie odebrania Nagrody w osobnej wiadomości na portalu Facebook lub mailowo.

10. Warunkiem odebrania Nagrody jest podanie przez Zwycięzcę prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, rok urodzenia, numeru tel. kontaktowego.

11. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w związku z wydaniem nagrody.

§ 4 NAGRODY

Nagrodą w każdej Części konkursu jest pakiet startowy 12. Biegu Ursynowa. Odbiór pakietu odbędzie się zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie tej imprezy sportowej

§ 5 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu realizacji Konkursu w zakresie np: imię, nazwisko.

§ 6 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej § 4.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sport.ursynow.pl

2. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Kalendarz

Czerwiec 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
X

Wyślij link znajomemu