Dzielnica Ursynów Serwis sportowo-rekreacyjny Ursynowa  

Podstawowe zasady współpracy

 

Współpraca Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

Według artykułu 27 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych (w tym także dotyczących kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystki) współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – czyli organizacjami pozarządowymi - prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.

Jednym z elementów współpracy są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym).

Zazwyczaj konkursy ogłaszane są na wsparcie realizacji zadań, co oznacza, iż m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej część środków finansowych (do 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskać z innych źródeł (czyli spoza budżetu m.st. Warszawy) pozostałą cześć. Nieliczne zadania są w pełni finansowane przez m.st. Warszawę, poprzez powierzenie.

27 września 2018 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła program współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (link:  https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/25CD1E2C-7C76-459B-9428-47EEC7F0725D/1382293/2100_uch.docx )

Program określa okres: realizacji programu, cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, formy współpracy, tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, sposób oceny realizacji programu.

Kalendarz

Wrzesień 2019

po wt śr cz pt so nd
Events of the day 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
2
3
Events of the day 4 Wrzesień 2019 (środa)
5
6
Events of the day 7 Wrzesień 2019 (sobota)
Events of the day 8 Wrzesień 2019 (niedziela)
9
Events of the day 10 Wrzesień 2019 (wtorek)
Events of the day 11 Wrzesień 2019 (środa)
12
13
Events of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota)
Events of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
16
17
Events of the day 18 Wrzesień 2019 (środa)
19
Events of the day 20 Wrzesień 2019 (piątek)
Events of the day 21 Wrzesień 2019 (sobota)
Events of the day 22 Wrzesień 2019 (niedziela)
23
Events of the day 24 Wrzesień 2019 (wtorek)
Events of the day 25 Wrzesień 2019 (środa)
26
27
Events of the day 28 Wrzesień 2019 (sobota)
Events of the day 29 Wrzesień 2019 (niedziela)
30
X

Wyślij link znajomemu